நிலச்சரிவு

நிலச்சரிவு என்பதன் பொருளைப் பார்க்கவும்