சமையல்

நீங்கள் உங்களை பார்த்து கனவு போது நீங்கள் ஒரு மிக தனிப்பட்ட நபர் மற்றும் நீங்கள் சுற்றி அந்த விட வெவ்வேறு மற்றும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை செய்ய முடியும் என்று காட்டுகிறது என்று ஏதாவது சுட. நீங்கள் சமையல் மற்றும் பொதுவாக இந்த ஒத்ததாக இல்லை என்று விஷயங்களை சேர்த்து கனவு என்றால் நீங்கள் முற்றிலும் வெவ்வேறு விஷயங்களை இடையே இணைப்பை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று காட்டுகிறது. இந்த கனவு உங்களை நம்பமற்றும் விளைவாக அசாதாரண இருக்க முடியும் பொருத்தமற்ற கருப்பொருள்கள் கலக்க பயப்பட வேண்டாம் முயற்சி ஒரு அடையாளம் என்று தெரிகிறது.