கதிரறுப்பவர்

விவசாய அறுவடை யாளர்களைப் பற்றிய கனவு, நீங்கள் அதை பெற முடியும் விட வேகமாக நீங்கள் காத்திருந்தீர்கள் எல்லாம் கவனம் என்று முடிவெடுக்கும் அல்லது நோக்கங்கள் குறிக்கிறது. எளிதாக எடுத்து. நீங்கள் உங்கள் மகிழ்ச்சி அல்லது நல்வாழ்வை ஆபத்தான கண்டுபிடிக்க எதிர்பார்ப்புகளை மற்றொரு நபர் ஓட்டுநர் விவசாய அறுவடை யாளர்களின் கனவு. நீங்கள் வேறு யாராவது தப்பிக்க முடியாது என்று ஒரு பயம் நீங்கள் எல்லாம் எடுத்து. உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நபர் அல்லது சூழ்நிலை, உங்களிடம் உள்ள அனைத்தையும் பெற எளிதானது என்று உணரச் செய்கிறது.