கூர்மை

கனவுல கத்தி சாணை யை கனவில் பார்த்தால் கனவு என்பது சுதந்திரமும் சுதந்திரமும் இல்லாததை உணர்த்துகிறது.