வீஜ்த் திருத்தகை

கனவு காண்பதும், ஒரு குதிரையைப் பார்ப்பதும் கனவு காண்பவரை க்கனவு காண்பதற்கான முக்கிய அடையாளங்களுடன் கூடிய கனவு என விளக்கப்படுகிறது. இந்த கனவு என்பது பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு என்பதாகும். அந்த நைட் ஒரு ரட்சகராக அல்லது அவரை அவரது காலில் இருந்து தூக்கி, ~நடைபயிற்சி நைட்~ என பார்க்க முடியும்.