வியர்வை சிந்தபவர்

ஒரு suéter பற்றிய கனவு பயங்கரமான சூழ்நிலைகளில் பாதுகாப்பாக வும் பாதுகாப்பாகவும் உணரும் ஆளுமையை அடையாளப்படுத்துகிறது. ஒரு மோசமான சூழ்நிலையை உங்கள் மனநிலையை புளிக்க விடாமல். கடினமான நேரங்களில் உங்களை சங்கடப்படுத்தவேண்டாம். எதுவும் கீழே வர முடியாது என்று நம்பிக்கை.