டென், லாயர், குகை, குகை

நீங்கள் மறைந்திருக்கும் கனவு, வெற்றிகரமாக, வளர்ச்சி மற்றும் கடின உழைப்பு என்று சித்தரிக்கப்படுகிறது.