புல்ஸ்ஐ

ஒரு புல்ஸ்ஐ பற்றிய கனவு பரிபூரணத்தை அடைய அல்லது செய்தபின் ஒரு இலக்கை அடைய உங்கள் முயற்சியை அடையாளப்படுத்துகிறது. எதையும் சிந்திக்க ாமல், எதையும் செய்தபின் செய்ய முடியாது. எதிர்மறையாக, ஒரு புல்ஸ்கண் சரியான இருக்க அழுத்தம் உணர்வுகளை பிரதிநிதித்துவம் முடியும். சங்கடம் ஆபத்து. நீங்கள் மற்றவர்கள் முன் செய்தபின் செய்ய இல்லை என்றால் நீங்கள் பலவீனமான அல்லது திறமையற்ற கவனிக்கப்படும் என்று உணர்கிறேன்.