எருமை

கனவில் எருமை என்பது அனுபவத்தின் சின்னம். ஒருவேளை நீங்கள் கடந்த காலத்தில் நடந்தது விஷயங்களை விட்டு முடியும். யாரோ அவரை கொலை ஏனெனில் இறந்த எருமை, நீங்கள் தெரியாது ஏதாவது தொடங்க கூடாது என்று காட்டுகிறது. எருமை க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்ய்ப் ப்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய்ங்ய் விழித்தெழுவாழ்க்கையில் மிகுந்த கருணை யும் பெறுவீர்கள்.