பூனை உணவு

பூனை உணவு கனவு நீங்கள் சுய ஏமாற்றுதல் அல்லது மாயைகள் எரிபொருள் என்று எண்ணங்கள் குறிக்கிறது. பூனை உணவு சாத்தியமற்றது என்று ஏதாவது கற்பனை புதிய வழிகளில் பிரதிபலிக்க முடியும். இது ஒரு சுய அழிவு மனப்பான்மை நம்பிக்கைகள் இருக்க முடியும் என்று தன்னை பகுத்தறிவற்ற கருத்துக்களை ஊக்குவிக்க. அடையாளவாதம் நாம் உண்மையற்ற விஷயங்களை பற்றி நன்றாக உணர வேண்டும் என்று பொய் மாயைகள் பிரதிபலிக்கும் பூனைகள் அடிப்படையாக கொண்டது. உதாரணம்: பூனை உணவு ஒரு மனிதன் ஒரு பூனை உணவு கனவு. நிஜ வாழ்க்கையில், அவர் மீண்டும் ஒரு பெண்ணுடன் இருக்க முடியாது என்று நம்பினார். பூனைக்கு உணவளிப்பது, தன்னைப் பற்றிய புதிய எதிர்மறைஎண்ணங்களை க்கொண்டு வரும் போது, ஒரு பெண்ணுடன் இருக்க போதுமான அளவு அவர் இல்லை என்ற தவறான மாயையை ஊக்குவித்தார்.