அணுகுண்டு (அணு குண்டு)

அணுகுண்டு கனவு காணநினைத்தால், அணு குண்டு என்றால் என்ன என்று பாருங்கள்.