அணுகுண்டு

அணு குண்டு என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று பாருங்கள்