இசைக்கருவி வகை

அக்கார்டியன் பற்றிய கனவு, நீங்கள் மிகவும் கடினமாக அல்லது அதிகமாக முயற்சி செய்வதை மற்றவர்கள் உணரவைக்க வேண்டும். நீங்கள் அல்லது ஏதாவது முயற்சி நிறைய யார் வேறு யாரோ. ஒரு துருத்தி யாரோ கவர அல்லது சமாதானப்படுத்த ஒரு தோல்வி முயற்சி பிரதிபலிக்கலாம். சாதகமாக, ஒரு துருத்தி நீங்கள் முயற்சி எவ்வளவு யாரோ காட்ட உங்கள் முயற்சி சின்னமாக முடியும். உதாரணம்: ஒரு இளைஞன் தனது முன்னாள் காதலிக்கு அக்கார்டியன் விளையாட கனவு. நிஜ வாழ்க்கையில் அவளை நம்ப வைக்க முடியவில்லை. தான் சொன்ன, செய்த எதுவும் அவளை கவர முடியாது என்று அவன் உணர்ந்தான். அந்த அக்கார்டியன், தான் எவ்வளவு முயன்றதோ, அதே அளவுக்கு அவளை கவர முயற்சிசெய்து கொண்டாக வேண்டும் என்று அவளை உணர ச்செய்ய முயன்றதை பிரதிபலித்தது.