படைத்துறைத் தொப்பி

இராணுவ ப் பெ ரெட் என்பதன் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்