டிரான்ஸ்பைரோ

மேலும், வியர்வை பற்றிய விளக்கத்தைப் படிக்கவும்.