போபோ

ஒரு நீதிமன்ற முட்டாளின் கனவு உங்களை யோ அல்லது எப்போதும் யாராவது தேவைப்படும் போதெல்லாம் சிரிக்க வைக்க எப்போதும் இருக்கும் ஒருவரையோ குறிக்கிறது. நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுடன் ஒரு ~ஜோக்கர்~ இருக்க முடியும். ஒரு நீதிமன்ற முட்டாள் கூட மற்றவர்கள் நல்ல உணர செய்ய சுய அவமானம் பிரதிநிதித்துவம் இருக்க முடியும். மாற்றாக, ஒரு நீதிமன்ற முட்டாள் நீங்கள் அல்லது எப்போதும் அவர்களை நன்றாக உணர செய்ய அழைக்கப்படும் வேறு யாராவது பிரதிபலிக்கலாம். எதிர்மறையாக, ஒரு நீதிமன்றம் முட்டாள் அவர்களை மகிழ்ச்சிஅல்லது ஒரு நல்ல நேரம் வேண்டும் மற்றவர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடையாளம் முடியும்.