பொம்மை

ஒரு ~பொம்மை~ என்று அழைக்கப்படும் கனவு முட்டாள் இருப்பது உணர்வுகளை பிரதிநிதித்துவம் முடியும். நீங்கள் யாரோ நீங்கள் பயன்படுத்த அனுமதிக்க என்று முட்டாள் உணர்வு. நீங்கள் எளிய இருந்திருக்க வேண்டும் என்று ஏதாவது புரியவில்லை என்று முட்டாள் உணர்கிறேன்.