செயல்கள்

நீங்கள் தூக்கத்தில் மற்றும் கனவு என்று கனவு என்றால் நீங்கள் ஒரு வேத கையெழுத்து ஒரு கையொப்பம், நீங்கள் ஒருவேளை இழக்க நேரிடும் ஒரு செயல்முறை அறிவிக்கிறது.