கூழ்

நெக்லஸ் களை கனவு காணுதல் அல்லது கனவு காலர் அணிந்து செய்தல் என்பது கட்டுப்பாடு மற்றும் கட்டுப்பாடு. வேலை ச் சூழ்நிலை, அல்லது உறவு களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.