ஞானஸ்நானம்

ஞானஸ்நானம் என்பதன் பொருளைப் பார்க்கவும்