வேலி

ஊழியர்கள் ஒரு தொகுதி பற்றி கனவு, ஐடி சரிபார்ப்பு பின்னடைவுகள் பற்றி உணர்வுகளை பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் உங்கள் தகுதிகள் அல்லது திறன்களை நிரூபிக்க வேண்டும். வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இருப்பதாக நம்பப்படும் போது உங்கள் அனுபவ நிலை கேள்விகேட்கப்படலாம். மாற்றாக, ஒரு பூட்டு நீங்கள் சுய விமர்சன இருப்பது அல்லது புதிய சாத்தியங்கள் ஆராய வேண்டும் என்று ஒரு அடையாளம் இருக்க முடியும். புதிய படைப்புசந்தைகளுக்கான உங்கள் தேவையின் பிரதிபலிப்பு. விழுந்த மரங்கள், பாறைகள் அல்லது பிற தடைகள் மூலம் ஒரு தடை பற்றிய கனவு உங்கள் முன்னேற்றம் வழியில் செல்லும் சூழ்நிலைகள் அல்லது மக்கள் பற்றி உங்கள் உணர்வு குறிக்கிறது.