பண்டானா

ஒரு பண்டானா கனவு வேண்டுமென்றே தவறாக நடந்து கொள்ளும் ஒரு மனநிலை அல்லது மனோபாவத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது. வேண்டுமென்றே விதிகளை மீறாமல் இருப்பது. உதாரணம்: ஒரு மனிதன் ஒரு பெண் ஒரு bandana அணிந்து ஒரு கனவு. அந்த வாழ்க்கையை த் தூக்கி யபோது, அவர் அவர்களை திருகுவது தான் எவ்வளவு பிடிக்கும் என்று யாரிடமாவது கூறினார்.