பாகல் (ரொட்டி)

நீங்கள் கனவு காணும் போது, பார்ப்பது, சாப்பிடுதல் அல்லது வேறு எந்த செயல், ஒரு bun கொண்டு ஏதாவது செய்து, காலியாக அர்த்தம். பாகேல் தனது வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒன்று காணாமல் போனதன் அடையாளமாக விளக்கப்படலாம். ஒருவேளை கூட நிலைமை அல்லது உறவு முற்றிலும் முழு அல்ல. அதே சமயம், பாகல், அந்தரங்கமான விளக்கம், பாகல், ஆதி ப்பேரார்வம் மற்றும் பாலியல் இச்சைகள் ஆகியவற்றின் அடையாளஅர்த்தத்தைக் கொண்டிருக்கலாம்.