கடற்படை நீல

நீல (கருமை) என்பதன் பொருளைப் பார்க்கவும்.