நீர்ச்சுழி

இந்தக் கனவை நன்கு புரிந்து கொள்ள, சுழல் விளக்கங்களையும் படியுங்கள்.