திருமண ஆடை

கனவுகளில் திருமணம் சின்னமாக சோகம் மற்றும் மோசமான உணர்வுகளை தொடர்புடையதாக உள்ளது, ஆனால் மட்டுமே கனவு காண்பவர் தனது விழித்தெழு வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை பற்றி பாதிக்கப்பட்ட போது சந்தர்ப்பங்களில். மறுபுறம், திருமணம் கனவு அர்ப்பணிப்பு குறிக்கிறது, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் ஒரு fez உறுதியளிக்கிறது. கனவு காண்பவர் தனது தற்போதைய வாழ்க்கைத் துணையை த் திருமணம் செய்து கொண்டால், அத்தகைய கனவு அவர்களுக்கு இடையே வலுவான பிணைப்பை க்காட்டுகிறது. அவரது புதிய காலகட்டத்திற்கு அத்தகைய கனவு ம் காணப்படலாம். நீங்கள் யாரோ நீங்கள் தெரியாது ஒரு திருமணம் இருந்தால், பின்னர் உங்கள் சொந்த ஆளுமை பற்றி விளம்பரப்படுத்துகிறது எப்படி பெண்அல்லது நீங்கள் virile. ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் உணர்வுகளை உங்கள் நுண்ணறிவு கண்டுபிடிக்க எங்கே புள்ளி பெற முயற்சி.