கழுகுகள்

கழுகுகள் நீங்கள் இன்றைய வாழ்க்கையில் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க அனுமதிக்க முடியாது என்று கடந்த பிரதிநிதித்துவம். கடந்த கால விளைவுகள் எதிர்காலத்தில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன.