மலர் க்குடுவைகள்

ஒரு பூபூடி பற்றிய கனவு ஏதோ ஒரு திருப்தி குறிக்கிறது நல்ல அல்ல. ~அழகான போதும்~ என்று ஒரு நிலைமை, எனவே நீங்கள் இப்போது அதை உணர்ந்து தவிர வேறு எதையும் பற்றி கவலை இல்லை.