பதிக்கப் பெற்ற

இந்த நேரத்தில் துன்பம் என்று எரிச்சல் குறிக்கிறது, tacks கனவு. ஒருவேளை நீங்கள் நிறைய ஆஃப் உங்கள் வாழ்க்கையில் யாரோ இருக்கிறது. நீங்கள் பிடியில் ஓட்டுநர் என்றால், அது நீங்கள் செய்த கடின உழைப்பு மூலம் உங்கள் பெறுதல்கள் காட்டுகிறது.