திணற அடிக்கிற

மூச்சுத்திணறுதல் பற்றிய கனவு உணர்ச்சி ப்பூர்வமான மூச்சுத்திணறலை அடையாளப்படுத்துகிறது. உங்களை வெளிப்படுத்த வோ அல்லது உங்கள் சொந்த முடிவுகளை எடுக்கவோ இயலாமல் இருப்பது. மற்றொரு நபர் பற்றிய கனவு, அவர்கள் தங்களை வெளிப்படுத்துவது மற்றொரு வரின் மீது தங்கள் விருப்பு வெறுப்பு அல்லது விரோதத்தை குறிக்கிறது. இது நீங்கள் எந்த யோசனைகளும் கருதப்படுகிறது யாரோ விரும்பவில்லை என்று ஒரு அறிகுறியாக இருக்க முடியும். நேர்மறையாக, அது முன்னேற்றத்தை த்தடுத்து எதிர்மறை சிந்தனை வடிவங்களை வெட்ட ுவதற்கான உங்கள் முயற்சியை பிரதிபலிக்கலாம். உணவை ப் பற்றிய கனவு, நீங்கள் முதலில் நம்பியதை விட அதிகமான பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும் என்று நீங்கள் நினைக்கும் புதிய யோசனைகள் அல்லது சூழ்நிலைகளைப் பிரதிபலிக்கலாம். அடுத்தவர் கருத்துக்களை ஏற்றுக் கொள்வதில் சிரமம் ஏற்படலாம். உதாரணம்: படுக்கையில் படுத்தபோது மூச்சுத்திணறிப் போகும் கனவு கண்ட பெண். நிஜ வாழ்க்கையில், அவள் தனது வாழ்க்கையை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துகிறது என்று உணர்ந்த தன் கணவருடன் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இல்லை.