பேய் தங்கிவாழ்கிற

நீங்கள் ஒரு கனவில் பேய் என்றால், அத்தகைய ஒரு கனவு கடந்த காலத்தில் நீங்கள் செய்த விஷயங்களை பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் இப்போது அவர்கள் உங்களை பின்தொடர்ந்து வருகின்றனர். ஒருவேளை நீங்கள் ஏதாவது செய்தீர்கள் என்று நீங்கள் உணர, அது எப்படி இருக்க வேண்டும் சரியாக இல்லை, எனவே இப்போது நீங்கள் குற்ற சில வகையான உணர.