கொல்லன்

ஒரு lumberjack கனவு ஒரு நிலையான சூழ்நிலைகளில் வெளியே அனைத்து நேரம் ரத்து என்று ஒரு சொந்த ஒரு அம்சம் குறிக்கிறது. சாதகமாக, அது முக்கிய பிரச்சினைகளை கையாள்வதில் முயற்சி பற்றாக்குறை குறிக்கிறது, அல்லது மற்றவர்கள் சாத்தியமற்றது என்று உணர என்று விஷயங்களை. அற்புதமான வலிமை மற்றும் தைரியம். எதிர்மறையாக, ஒரு lumberjack தங்கள் பாதுகாப்பு அல்லது முயற்சியற்ற பாதுகாப்பு உணர்வு தோல்வி என்று ஒரு எதிரி அல்லது பிரச்சனை குறிக்கிறது, ஒரு மாற்றாக, அவர்கள் தங்கள் உயர்ந்த வலிமை திமிர் பிடித்த வருகின்றன ஒரு அடையாளம் இருக்க முடியும்.