சடீரா (பானம்)

ஒரு கண்ணாடி பற்றிய கனவு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சூழ்நிலையை அடையாளப்படுத்துகிறது கவலைகளை விடுவிக்கிறது அல்லது எதையாவது மறக்க எளிதாக்குகிறது. பரிசு, இரங்கல் அல்லது ஈடு செய்தல். உங்கள் வலி அல்லது கவலைகளை மரத்துப்போகச் செய்யும். உதாரணம்: ஒரு மனிதன் தனது தந்தை ஒரு பானம் வழங்கினார் என்று கனவு. நிஜ வாழ்க்கையில், அவரது தந்தை அவரை விட்டு இறந்து $1 மில்லியன் சொத்து, மனிதன் திவாலாகி விட இருந்தது போல். இந்த வெளியேறும் பணம் திவால் நிலையில் உணர்ச்சிபூர்வமான உணர்வின்மை யின் அடையாளமாக ும்.