வீட்டுக்குட்புகுந்து திருடுபவன்

ஒரு திருடன் பற்றிய கனவு வேண்டுமென்றே ஏதாவது தவறு செய்து அதன் விளைவுகள் என்ன என்று தெரியும் வரை. நீங்கள் அல்லது அவர்கள் ஏற்படுத்தும் சேதம் அல்லது தோல்வி பற்றி அறிந்த வேறு யாராவது. ஒரு திருடன் தீங்கு கொண்டு வரும் போது கூட இல்லை என்று சொல்ல உங்களுக்கு சிரமம் என்று ஒரு அடையாளம் இருக்க முடியும். மாற்றாக, நீங்கள் வேண்டுமென்றே உங்களை ஏதாவது திருடுவதை பிரதிபலிக்கமுடியும். தெரிந்து கொள்ள நல்லது என்று ஒரு விருப்பத்தை தேர்வு நீங்கள் தீங்கு கொண்டு வரும். மற்ற இழப்புகள் அலட்சியம்.