தெளிப்பான்கள்

ஒரு புல் விசில் பற்றிய கனவு, தொலைந்து போனால் எச்சரிக்கை அல்லது எச்சரிக்கைதவிர்க்கப்படுவதைதவிர்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை க்குறிக்கிறது. நீங்கள் தோற்றங்கள், நல்ல பதிவுகள் அல்லது உங்கள் வெற்றி ஒரு நடவடிக்கை பராமரிக்க செய்கிறாய் ஏதாவது. எந்த விஷயம் வெற்றி கவனிக்கப்பட்டது.