விடுவி

நீங்கள் ஒரு சொத்து போன்ற மிகவும் மதிப்புமிக்க ஏதாவது வாங்கும் முதலீடு தயாராக இருந்தால் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று குற்றம் நீங்கள் விடுதலை என்று உங்களை பார்த்தால். மற்றவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் என்று நீங்கள் கனவு காணும்போது, உங்கள் சக அல்லது உங்கள் சகாக்கள் உங்கள் வேலை மற்றும் வாழ்க்கை மிகவும் எளிதாக இருக்கும் என்று அர்த்தம்.