அரசபாட்டை

நெடுஞ்சாலை பற்றிய கனவு உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வேகத்தை அல்லது முன்னேற்றத்தை அனுபவிக்கும் சூழ்நிலைகளை அடையாளப்படுத்துகிறது. நிலைமை வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் சாலையின் பக்கத்திற்கு இழுக்கப்பட்டால், விபத்து ஏற்பட்டால், அல்லது மோசமான நிலையில் வாகனத்தை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தால், விரைவான வேக சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் அனுபவிக்கும் பிரச்சினைகள் அல்லது உணர்ச்சிசிக்கல்களை அடையாளப்படுத்தும் மோசமான நிலையில் வாகனத்தை ஓட்டுகிறீர்கள். ஏதாவது ~முன்னோக்கி நகரும்~ போது நீங்கள் கொண்டிருக்கும் சிரமங்கள் அல்லது தாமதங்கள். நெடுஞ்சாலையில் மற்றொரு கார் விபத்தில் சிக்கி, ஒரு விபத்து ஏற்படும் கனவு முரண்பாடான கருத்துக்கள் அல்லது முற்போக்கான அல்லது வேகமாக வேகஒரு சூழ்நிலையில் திட்டமிடுகிறது. வேகமாக முன்னோக்கி நகரும் என்று ஒரு வாழ்க்கை நிலைமை அனுபவிக்கும் போது மற்றொரு நபர் ஒரு சண்டை. சாலையில் தொலைந்து போகும் கனவு, முகத்தில் ஒரு உணர்வு, நீங்கள் தலையில் நுழைய உணர வைக்கும். வாழ்க்கை நிலைமை மிக வேகமாக மாறிவிட்டது என்று உணர்கிறேன். நீங்கள் மெதுவாக அல்லது உதவி கேட்க வேண்டும் என்று ஒரு அடையாளம். ஒரு உயர் தூண்டுதல் சூழ்நிலையில் திசையில் அல்லது நோக்கம் உங்கள் உணர்வு இழந்து பாதுகாப்பின்மை. அது மிக விரைவாக நகரும் மூலம் ~வீழ்படிவாகிடைத்தது~ இருக்கலாம். உதாரணம்: நெடுஞ்சாலையில் இருந்து வெளியேறும் போது ஒரு இளைஞன் மோதலில் ஒரு தலை கொண்ட கனவு. அவர் தான் பிரிந்த ிருந்த தனது முன்னாள் காதலியுடன் தூங்கிய தன் நண்பனின் வாழ்க்கையை எழுப்புகிறார்.