கட்டி

சீழ்க்கோடி என்ற கனவு, குவிந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு சிக்கலை அடையாளப்படுத்துகிறது. நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க அல்லது திறந்த எதையும் பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை.