ஊர்வலம்

கனவு காண்பதும் ஊர்வலத்தைப் பார்ப்பதும் கனவு காண்பவரை ப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்பது ஆழ்மனப் பரிந்துரையாக விளக்கப்படுகிறது.