மூட்டுவீக்கம்

நீங்கள் கனவு போது கீல்வாதம் அவதியுறும் போது அது தங்கள் பணிகளை அடைய வரும் போது அவர்கள் கஷ்டத்தில் உள்ளன அர்த்தம். ஒருவேளை அவர்கள் தங்கள் வணிக கையாள்வதில் போது சில தடைகள் உள்ளன … அல்லது ஒருவேளை நீங்கள் எந்த எண்ணம் இல்லை, ஏனெனில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள். நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், என்னை ஒருமுகப்படுத்தி, அதைப் பற்றி புகார் செய்வதற்குப் பதிலாக, செல்ல ுங்கள்.