பர்ப்

நீங்கள் ஒரு கனவு என்றால், பின்னர் அத்தகைய ஒரு கனவு திமிர் உள்ளது. உங்கள் கனவு க்கு சிறந்த விளக்கம் பெற, பர்பிங் அர்த்தம் பார்க்க.