கவாத்து

கவாத்து அல்லது கவாத்து செய்தல் பற்றிய கனவு புதிய ஒன்றை கவனிக்கவேண்டாம் என்ற விருப்பத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது. உங்கள் சொந்த நன்மைக்காக நீங்கள் வெளியே ஏதாவது வாழ்க்கை வெட்டி. யாரோ அல்லது ஏதாவது போதுமான சரியான என்று நம்பிக்கை இல்லை. இன்னும் சரியான ஏதாவது செய்ய ஒரு ஆசை. எதிர்மறையாக, கவாத்து செய்யும் போது எதையும் மாற்றுவதற்கான ஒரு கையாலாகாத ் திறனை ப்பிரதிபலிக்கலாம், நீங்கள் நினைப்பது தவறு.