அரம்

நீங்கள் கனவு மற்றும் கனவு இருந்தால், நீங்கள் உங்கள் கணக்குகள் அல்லது பிற முக்கிய ஆவணங்கள் தாக்கல் என்று பார்த்தேன், மிகவும் கவலை ஒரு ஆதாரமாக இருக்கும் என்று சாதகமற்ற நிகழ்வுகள் வழிமுறையாக