நெய்ப்புப்பொருள்

பெட்ரோல் என்பதன் பொருளைப் பார்க்கவும்