கோத்திமக்கள்

கோத்திக் மக்கள் பற்றிய கனவு நீங்கள் இனிமையான மற்றும் கவலை கண்டுபிடிக்க என்று எதிர்மறை சிந்தனை அல்லது பழக்கம் வடிவங்கள் குறிக்கிறது. நீங்கள் வன்முறை பற்றி நினைத்து அனுபவித்து, சட்டம் உடைத்து மக்கள் சங்கடமான, அல்லது மொத்த பாலியல் ஆதிக்கம் அனுபவிக்கும் என்றால் கோத்திமக்கள் ஒரு கனவில் தோன்ற லாம். எதிர்மறை ப்பழக்கங்களை அனுபவித்து க்கொண்டிருக்கும் மற்றும் அவர் அற்புதமானவர் என்று நம்பும் வேறு ஒருவரின் உங்கள் கணிப்பு களை கோத்திக் மக்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம்.