நறுமணம்

மேலும், வாசனை பற்றிய விளக்கத்தைப் படிக்கவும்.