ஐங்கோணம்

ஒரு பெண்டகன் பற்றிய கனவு அனைத்து எதிர்பார்ப்புகளையும் மீறும் மக்கள் அல்லது சூழ்நிலைகளை அடையாளப்படுத்துகிறது. மிகவும் கடினமான அல்லது மிகவும் வித்தியாசமாக. ஒரு நிலைமை எல்லா நேரத்திலும் மாற்றம் பற்றி கவலை தெரிகிறது என்பதை நினைவில் கொள்க. நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியாது ஏதாவது. அர்த்தமற்ற ஒரு மாற்றம். நீங்கள் ஒரு பென்டகன் வடிவ தாழ்வாரம் கீழே சென்று கண்டுபிடிக்க நீங்கள் அனைத்து புரியவில்லை என்று வாழ்க்கை அல்லது மாற்றம் காலத்தில் ஒரு பாதை குறிக்கிறது. ஏதோ நடக்கிறது அல்லது நீங்கள் அதை பற்றி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதால் அல்ல.