கவிதையாற்றல்

ஒரு பெகாசஸ் பற்றிய கனவு அதன் அபிலாஷைகளை முழுமையாக ப்புதுப்பிப்பதை அடையாளப்படுத்துகிறது. வெற்றி பிறகு சென்று நீங்கள் விரும்பும் எல்லாம் கிடைக்கும். உங்கள் லட்சியங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. எதிர்மறையாக, ஒரு பெகாசஸ் அவர்கள் எதையும் செய்வதில் மிகவும் அக்கறை கொண்டுள்ளனர் என்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம், தயவுசெய்து. நீங்கள் தனியாக இருப்பது அல்லது நீங்கள் விட்டு ஒரு பங்குதாரர் மன்னிப்பு ஒருபோதும் கூட, நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு அறிகுறி இருக்க முடியும். உங்களை ஒரு முழு முட்டாள் என்று அறிந்து கொள்ள எதுவும் பொறாமை.