கோப்பு அமைச்சரவை

ஒரு அமைச்சரவை கோப்பு பற்றிய கனவு சேமிக்கப்பட்ட நினைவுகள், உண்மைகள் அல்லது தகவல்களை குறிக்கிறது. உங்கள் வாழ்க்கை அல்லது நீங்கள் தேர்வு மற்றவர்கள் பற்றி விஷயங்களை மறக்க ஒருபோதும். சாதகமான, ஒரு அமைச்சரவை கோப்பு நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று நீங்கள் உணர என்று உதவிகள் அல்லது நீங்கள் ஒருபோதும் சாதிக்க மறக்க முடியாது சாதனைகள் பிரதிநிதித்துவம் முடியும். எதிர்மறையாக, ஒரு கோப்பு அமைச்சரவை நீங்கள் எதையும் கடந்து இல்லை தேர்வு என்று ஒரு அடையாளம் இருக்க முடியும். கசப்பு, குற்ற உணர்வு, கோபம் அல்லது கெட்ட நினைவுகள்.