பனி த்தி

ஒரு பனி குழி கனவு ஒரு அனுபவம் தீவிரம் அல்லது முரட்டுத்தனம் குறைக்க உங்கள் முயற்சி குறிக்கிறது. உங்களை இடம் கொடுத்து அல்லது நீங்கள் உணர ஒரு அனுபவம் போது விஷயங்களை எளிதாக செய்து பயங்கரமான. நீங்கள் வெள்ளம் என்று ஒரு பிரச்சனை வெளியே உங்கள் வழி தோண்டி உங்கள் சிறந்த முயற்சி. மாற்றாக, ஒரு பனி த்தோல் ஒரு எதிர்மறை அனுபவம் பிறகு நகர்த்த அதன் சிறந்த முயற்சி பிரதிபலிக்கலாம்.